Kateřina Tučková writer, Czech Republic

oami_by: 
Katerina Tučkova

My Books Are Like Children to Me

 

My name is Kateřina Tučková, I work as a curator of exhibitions and I am a writer too. I studied History of Arts and Czech Literature and, at the time of my studies, I was constantly faced with the question of how to make a living from my ‘soft’ specialisation.

During my studies I began to organise cultural events, but even long after graduation, my main reward was the love for the topic and cooperation with the people who enriched my intellectual life, rather than the modest and irregular income. However, this kind of approach cannot be practiced for ever – a human goes through life roles that require him to abandon the guerrilla lifestyle. Making a living from literary creation is, however, difficult for authors who write in a minor language.

             

As quality literature is not a mass reading material, they usually have a limited readership in their country.  The dream goal is to enter the international market, but, even if an author does achieve this, there is no guarantee that he will cross the cultural barrier and engage the attention of a foreign audience. Additionally, after a long, intellectually demanding work process, only a minimum of copies may be sold, given that illegally downloading electronic texts is so simple nowadays. People who do not respect copyright are not aware of the severity of the problem being caused for the book industry.

Downloaded text is only the tip of the iceberg, behind which is the work of many other people – editor, graphic designer, publisher and bookseller – as well as the time spent on researching the story form. In my case, it is always the three-year term in which I visit places where the story is playing out, talk with local residents and carry out research in archives. It is often lengthy, almost detective work, which has taken me to institutions all over Central Europe. The writing itself always came afterwards.

However, we are not able to protect the books that writers perceive not only as ‘intellectual property’, but rather as children. E-texts can easily be stolen and loaded on pirate servers (moreover, often in a typographically defected form) where everyone can download it for free. We cannot do anything about that. In addition, we are not musicians who can acquire paying fans at concerts by freely distributing songs.

In the Czech Republic, there is no admission fee to the relatively poorly attended literary readings, so it is the writer who loses out from the unwanted online publication of his life’s work.  He then finds himself in a vicious circle: if he does not earn enough with his literary work he must find a job, and if his job is demanding he has less time to write, and then it is the reader who loses out.

Only one thing can be done with this circle: behave ethically, by borrowing books from libraries that involve writers in public programmes or by buying the book directly. In the end this pays off: you will support your favourite writer and will be rewarded with a beautiful home library that is precisely structured according to your personality!

Web: www.katerina-tuckova.cz, Facebook: www.facebook.com/KaterinaTuckovaCZ

 

KATEŘINA TUČKOVÁ Moje knihy jsou pro mě jako děti

Jmenuji se Kateřina Tučková, pracuji jako kurátorka výstav a jsem také spisovatelka. Vystudovala jsem historii umění a českou literaturu a v době svých studií jsem se zaobírala otázkou, jak se se svou „měkkou“ specializací uživím. S organizací kulturních akcí jsem začala už tehdy, ale ještě dlouho po absolutoriu byl mou hlavní odměnou nikoliv skromný a nepravidelný příjem, ale láska k oboru a spolupráce s lidmi, kteří obohacovali můj intelektuální život. 

Takový přístup však nelze praktikovat navždy – člověk prochází životními rolemi, které vyžadují, aby upustil od partyzánského přežívání.

Uživit se literární tvorbou je však pro spisovatele píšící v minoritním jazyku obtížné. Kvalitní literatura není masovým čtivem, obvykle tak mají i ve své zemi omezený počet čtenářů. Vstup na mezinárodní trh je vysněnou metou, ale i když k ní autor dospěje, není zaručené, že pronikne kulturní bariérou a zaujme zahraniční publikum.  A na konci dlouhé, intelektuálně náročné práce ho mnohdy čeká minimum prodaných výtisků, neboť ilegální stahování elektronické podoby textů je dnes tak jednoduché.

Lidé, kteří nerespektují autorské právo, si však neuvědomují, do jak závažné spirály knižní provoz uvádějí. Lehce stažený text je jen špičkou ledovce, pod nímž se skrývá práce mnoha lidí – redaktora, grafika, nakladatele, knihkupce – a také čas, v němž spisovatel hledá podobu příběhu. V mém případě jde vždy o tříleté období, kdy jezdím na místa, kde se příběh odehrává, mluvím s místními lidmi a bádám v archivech. Často to byla zdlouhavá, téměř detektivní práce, která mě zavedla do institucí po celé střední Evropě, a teprve po ní následovalo samotné psaní.

Knihy, které spisovatelé nevnímají jen jako „intelektuální majetek“, ale spíš jako děti, však nejsme schopni ochránit. E-formu textů jde lehce zcizit a vyvěsit na pirátské servery (navíc často v typograficky defektní podobě), kde si je může zdarma stáhnout kdokoliv. Nic proti tomu nezmůžeme. A zároveň nejsme muzikanti, kterým volné šíření písní přivádí platící fanoušky na koncerty. Na poměrně málo navštěvovaná literární čtení se v Čechách navíc neplatí vstupné, takže spisovatel nechtěným on-line životem svého díla skutečně pouze ztrácí. A ocitá se v začarované spirále: nevydělá-li si svou literární činností, musí pracovat, a pokud má náročné zaměstnání, zůstane mu minimum času na psaní knih, čímž zase ztrácí čtenář.

S touto spirálou se dá dělat jediné: chovat se eticky, půjčovat si knihy v knihovnách, které spisovatele zapojují do veřejných pořadů, nebo si knihy rovnou kupovat. Nakonec se to vyplatí: podpoříte tím svého oblíbeného spisovatele a odměnou vám bude krásný domov s knihovnou strukturovanou přesně podle vaší osobnosti!

Web: www.katerina-tuckova.cz,   Facebook: www.facebook.com/KaterinaTuckovaCZ

oami_tags: 
Creativity